ΕΙΔΙΚΟΊ ΚΩΔΙΚΟΊ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΈΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΊΑΣ.

  • 9905000000 10: Ορισμένα εμπορεύματα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου (Εισαγωγή και εξαγωγή)
  • - 9905000000 80: Προσωπικά είδη που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους
  • - 9919000000 80: Τα ακόλουθα αγαθά, πλην εκείνων που αναφέρονται ανωτέρω: – Προικώα είδη και τα λοιπά κινητά, τα οποία ανήκουν σε πρόσωπο που μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του με την ευκαιρία του γάμου του• προσωπικά είδη που αποκτώνται στο πλαίσιο κληρονομικής διαδοχής. – Είδη ιματισμού, μαθητικό υλικό και συναφή είδη για μαθητές ή φοιτητές – Φέρετρα που περιέχουν τις σωρούς, τεφροδόχοι που περιέχουν την τέφρα των νεκρών και αντικείμενα νεκρώσιμου διακόσμου – Εμπορεύματα που παραλαμβάνονται από ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς και είδη υπέρ των θυμάτων καταστροφών
  • 9930000000 80 (3/0) : Παράδοση αγαθών σε πλοία και αεροσκάφη
  • 9931000000 80 (3/0) : Αγαθά που παραδίδονται για το πλήρωμα της εγκατάστασης ανοικτής θάλασσας και για τη λειτουργία των κινητήρων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού της εγκατάστασης ανοικτής θάλασσας
  • 9950000000 80: Κωδικός που χρησιμοποιείται μόνον για τις εμπορικές συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών για μεμονωμένες συναλλαγές αξίας μικρότερης των 200 ευρώ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για τη δήλωση υπολειπόμενων προϊόντων