Χρωστικές βασικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές.

  • - - - 3204130010 80: Xρωστική ύλη C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 50 % και άνω
  • - - - 3204130030 80: Χρωστική ύλη C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 50 % και άνω
  • - - - 3204130040 80: Χρωστική ύλη C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 ή CAS RN 8004-87-3) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 90 % και άνω
  • - - - 3204130050 80: Χρωστική ύλη C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 90 % και άνω
  • - - - 3204130060 80: Χρωστική ύλη C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 90 % και άνω
  • - - - 3204130090 80: Άλλα