Άλλα / Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες.

 • - - - 2922290020 80: 3-Αμινοφαινόλη (CAS RN 591-27-5)
 • - - - 2922290025 80: 5-αμινο-o-κρεσόλη (CAS RN 2835-95-2)
 • - - - 2922290030 80: 1,2-Δις(2-αμίνο φαινοξυ)αιθάνιο (CAS RN 52411-34-4)
 • - - - 2922290040 80: 4-Υδροξυ-6-[(3-σουλφοφαινυλ)αμινο]ναφθαλεν-2-σουλφονικό οξύ (CAS RN 25251-42-7)
 • - - - 2922290045 80: Ανισιδίνες
 • - - - 2922290063 80: Aclonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) καθαρότητας κατά βάρος 97 % και άνω
 • - - - 2922290065 80: 4-Τριφθορομεθοξυανιλίνη (CAS RN 461-82-5)
 • - - - 2922290070 80: 4-Νιτρο-ο-ανισιδίνη (CAS RN 97-52-9)
 • - - - 2922290073 80: Θειοφωσφορικό τρις(4-αμινοφαινύλιο) (CAS RN 52664-35-4)
 • - - - 2922290075 80: 4-(2-Αμινοαιθυλο)φαινόλη (CAS RN 51-67-2)
 • - - - 2922290080 80: 3-Διαιθυλαμινοφαινόλη (CAS RN 91-68-9)
 • - - - 2922290085 80: 4-Βενζυλοξυανιλίνη υδροχλωρική (CAS RN 51388-20-6)
 • - - - 2922290090 80: Άλλα