Άλλο / Χοντρόσυρμα (fil machine) από άλλα χαλυβοκράματα.

  • - - 7227901000 80: Που περιέχει κατά βάρος 0,0008 % ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο στ) του παρόντος κεφαλαίου
  • - - 7227905000 80: Που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο
  • - - 7227909500 80: Άλλο