Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m$2.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • - 5208110000 10: Αλεύκαστα
 • - - 5208110000 80 (2/0) : Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m$2
 • - - 5208120000 80 (6/0) : Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m$2
 • - - 5208130000 80: Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4
 • - - 5208190000 80: Άλλα υφάσματα
 • - 5208210000 10: Λευκασμένα
 • - - 5208210000 80 (2/0) : Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m$2
 • - - 5208220000 80 (6/0) : Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m$2
 • - - 5208230000 80: Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4
 • - - 5208290000 80: Άλλα υφάσματα
 • - 5208310000 10: Βαμμένα
 • - - 5208310000 80: Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m$2
 • - - 5208320000 80 (6/0) : Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m$2
 • - - 5208330000 80: Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4
 • - - 5208390000 80: Άλλα υφάσματα
 • - 5208410000 10: Από νήματα διαφόρων χρωμάτων
 • - - 5208410000 80: Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m$2
 • - - 5208420000 80: Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m$2
 • - - 5208430000 80: Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4
 • - - 5208490000 80: Άλλα υφάσματα
 • - 5208510000 10: Τυπωτά
 • - - 5208510000 80 (6/0) : Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m$2
 • - - 5208520000 80 (6/0) : Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m$2
 • - - 5208590000 80 (2/0) : Άλλα υφάσματα