Άλλα / Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές.

  • - - 3903901000 80: Συμπολυμερή αποκλειστικά από αλλυλική αλκοόλη και στυρόλιο, που έχουν δείκτη ακετυλίου τουλάχιστον 175
  • - - 3903902000 80: Πολυστυρόλιο βρωμιωμένο περιεκτικότητας κατά βάρος σε βρώμιο όχι κατώτερης από 58 % και όχι ανώτερης από 71 %, με μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού
  • - - 3903909000 80 (14/0) : Άλλα