Άλλοι / Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής, άλλοι από τους απλούς τροχούς και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της κίνησης που παρουσιάζονται χωριστά. Ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή κυλινδρίσκους. Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους.

Slovenčina 3

  • - - - - 8483405910 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8483405920 80: Υδροστατικού τύπου υδραυλικός μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων, με υδραυλική αντλία και διαφορικό καθώς και άξονα τροχών, που προορίζεται για την παρασκευή αυτοπροωθούμενων χορτοκοπτικών μηχανών εξοπλισμένων με κάθισμα της διάκρισης 8433 11 51
  • - - - - 8483405990 80: Άλλοι