Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του χαρτιού ή σε παρόμοιες βιομηχανίες.

Deutsch 7 Nederlands 1

  • - - - 3809920020 80: Αντιαφριστικό που συνίσταται σε μείγμα οξυδιπροπανόλης και 2,5,8,11-τετραμεθυλοδωδεκ-6-ινο-5,8-διόλης
  • - - - 3809920090 80: Άλλα