Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 8705.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • - 8708100000 80 (2/0) : Εξαρτήματα κατά των συγκρούσεων και τα μέρη τους
 • - 8708210000 10: Άλλα μέρη και εξαρτήματα αμαξωμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης)
 • - - 8708210000 80 (2/0) : Ζώνες ασφαλείας
 • - - 8708290000 80 (2/0) : Άλλα
 • - 8708300000 80 (4/0) : Φρένα και σερβόφρενα. Μέρη αυτών
 • - 8708400000 80 (6/0) : Κιβώτια ταχυτήτων και τα μέρη τους
 • - 8708500000 80 (8/0) : Γέφυρες με διαφορικό, έστω και με άλλα όργανα μετάδοσης της κίνησης και άξονες ανάρτησης του βάρους του οχήματος. Μέρη αυτών
 • - 8708700000 80 (5/0) : Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματά τους
 • - 8708800000 80 (7/0) : Συστήματα ανάρτησης και τα μέρη τους [στα οποία περιλαμβάνονται οι αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ)]
 • - 8708910000 10: Άλλα μέρη και εξαρτήματα
 • - - 8708910000 80 (6/0) : Ψυγεία και τα μέρη τους
 • - - 8708920000 80 (6/0) : Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμησης. Μέρη αυτών
 • - - 8708930000 80 (2/0) : Συμπλέκτες και τα μέρη τους
 • - - 8708940000 80 (6/0) : Τιμόνια, κολόνες τιμονιών και κιβώτια διευθύνσεως. Μέρη αυτών
 • - - 8708950000 80 (4/0) : Αερόσακοι με σύστημα φουσκώματος. Μέρη αυτών
 • - - 8708990000 80 (4/0) : Άλλα