Άλλα / Τόνοι, παλαμίδες και παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.).

  • - - - - - - - 1604144810 80: Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus)
  • - - - - - - - 1604144820 80: τόννον μεγαλόφθαλμον του Ατλαντικού (Thunnus obesus)
  • - - - - - - - 1604144830 80: μακρύπτερος τόνος (Thunnus alalunga)
  • - - - - - - - 1604144890 80: Άλλα