Άλλα / Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα.

Deutsch 14

  • - - - 8542391100 10: Προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 9 β) 3, 4 του παρόντος κεφαλαίου
  • - - - - 8542391100 80: Ολοκληρωμένα κυκλώματα πολλαπλών στοιχείων (MCOs)
  • - - - - 8542391900 80: Άλλα
  • - - - 8542399000 80: Άλλα