Άλλα / Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα.

  • - - - 8542391100 10: Προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση|9|β)|3, 4|του παρόντος κεφαλαίου
  • - - - - 8542391100 80: Ολοκληρωμένα κυκλώματα πολλαπλών στοιχείων (MCOs)
  • - - - - 8542391900 80: Άλλα
  • - - - 8542399000 80: Άλλα