Που περιέχει αντιμόνιο σαν άλλο στοιχείο που υπερτερεί κατά βάρος.

  • - - - 7801910010 80: που περιέχει κατά βάρος 0,02 % ή περισσότερο άργυρο και που προορίζεται για καθαρισμό (μόλυβδος για επεξεργασία)
  • - - - 7801910090 80: Άλλος