Σε υπόθεμα / Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος).

  • - - 7607201000 80: Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) κατώτερο των 0,021|mm
  • - - 7607209000 80: Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) 0,021|mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2|mm