Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 170 g/m$2.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • - 5513110000 10: Αλεύκαστα ή λευκασμένα
 • - - 5513110000 80 (2/0) : Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης
 • - - 5513120000 80: Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4
 • - - 5513130000 80: Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα
 • - - 5513190000 80: Άλλα υφάσματα
 • - 5513210000 10: Βαμμένα
 • - - 5513210000 80: Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης
 • - - 5513230000 80 (2/0) : Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα
 • - - 5513290000 80: Άλλα υφάσματα
 • - 5513310000 10: Από νήματα διαφόρων χρωμάτων
 • - - 5513310000 80: Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης
 • - - 5513390000 80: Άλλα υφάσματα
 • - 5513410000 10: Τυπωτά
 • - - 5513410000 80: Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης
 • - - 5513490000 80: Άλλα υφάσματα