Αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

Deutsch 1 English 1

  • - - 2909500010 80: 4-(2-Μεθοξυαιθυλο)φαινόλη (CAS RN 56718-71-9)
  • - - 2909500020 80: Ουβικινόλη (CAS RN 992-78-9)
  • - - 2909500090 80: Άλλα