Άλλες / Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες.

Čeština 3 Italiano 1 Polski 1

  • - - - 2907290015 80: 6,6'-Δι-τερτ-βουτυλo-4,4'-βoυτυλιδενoδι-μ-κρεσόλη (CAS RN 85-60-9)
  • - - - 2907290020 80: 4,4'-(3,3,5-Τριμεθυλοκυκλοεξυλιδένιο)διφαινόλη (CAS RN 129188-99-4)
  • - - - 2907290025 80: 4-Υδροξυβενζυλική αλκοόλη (CAS RN 623-05-2)
  • - - - 2907290030 80: 4,4',4''-Αιθυλιδυνοτριφαινόλη (CAS RN 27955-94-8)
  • - - - 2907290045 80: 2-Μεθυλυδροκινόνη (CAS RN 95-71-6)
  • - - - 2907290050 80: 6,6',6"-Τρικυκλοεξυλο-4,4',4"-βουτανο-1,1,3-τριυλοτρι(μ-κρεσόλη) (CAS RN 111850-25-0)
  • - - - 2907290065 80: 2,2'-Μεθυλενοδις (6-κυκλοεξυλο-p-κρεσόλη) (CAS RN 4066-02-8)
  • - - - 2907290070 80: 2,2′,2″,6,6′,6″-Εξα-_τερτ_-βουτυλο-_α,α′,α″_-(μεσιτυλενο-2,4,6-τριυλο)τρι- _π_-κρεσόλη (CAS RN 1709-70-2)
  • - - - 2907290085 80: φλωρογλυκινόλη, έστω και ενυδατωμένη
  • - - - 2907290090 80: Άλλες