Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολυτίμων και ημιπολυτίμων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη, και τα τεχνουργήματά τους άλλα από τις απομιμήσεις κοσμημάτων. Γυάλινα μάτια άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται για ιατρικές προθέσεις. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από γυαλί κατεργασμένο με φυσητήρα (κλωσμένο γυαλί), άλλα από τις απομιμήσεις κοσμημάτων. Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 mm.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

  • - 7018100000 80 (8/0) : Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολύτιμων και ημιπολύτιμων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη
  • - 7018200000 80: Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 mm
  • - 7018900000 80 (2/0) : Άλλα