Αλκαλοειδή, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα.

Deutsch 5 English 4 Français 2 Magyar 1 Polski 3 Slovenčina 1 Svenska 1

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 1351/2014 (ΕΕ L365, σ. 46), η εξαγωγή των εμπορευμάτων και τεχνολογιών που είναι κατάλληλα προς χρήση στους τομείς των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, αναζήτησης, έρευνας και στην παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών πόρων απαγορεύεται:
(α) σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη, ή
(β) για χρήση στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη.
Οι απαγορεύσεις δεν θίγουν την εκτέλεση έως τις 21 Μαρτίου 2015 υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση η οποία έχει συναφθεί πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2014 ή από συμπληρωματικές συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Όταν σχετίζονται με τη χρήση στην Κριμαία ή Σεβαστούπολη, οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν όταν δεν δύναται ευλόγως να διαπιστωθεί ότι τα αγαθά και η τεχνολογία, ή οι υπηρεσίες, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη.

 • - 2939110000 10: Αλκαλοειδή του οπίου και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών
 • - - 2939110000 80: Συμπυκνώματα άχυρου παπαρούνας. Βουπρενορφίνη (ΔΚΟ), κωδεΐνη, διυδροκωδεΐνη (ΔΚΟ), αιθυλομορφίνη, αιτορφίνη (ΔΚΟ), ηρωίνη, υδροκωδόνη (ΔΚΟ), υδρομορφόνη (ΔΚΟ), μορφίνη, νικομορφίνη (ΔΚΟ), οξυκωδόνη (ΔΚΟ), οξυμορφόνη (ΔΚΟ), φολκωδίνη (ΔΚΟ), θηβακόνη (ΔΚΟ) και θηβαΐνη. Άλατα των προϊόντων αυτών
 • - - 2939190000 80: Άλλα
 • - 2939200000 80: Αλκαλοειδή της κίνας και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών
 • - 2939300000 80: Καφεΐνη και τα άλατά της
 • - 2939410000 10: Εφεδρίνες και τα άλατά τους
 • - - 2939410000 80: Εφεδρίνη και τα άλατά της
 • - - 2939420000 80: Ψευδοεφεδρίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της
 • - - 2939430000 80: Καθίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της
 • - - 2939440000 80: Νορεφεδρίνη και τα άλατά της
 • - - 2939490000 80: Άλλα
 • - 2939510000 10: Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη (θεοφυλλίνη-αιθυλενοδιαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών
 • - - 2939510000 80: Φαινετυλλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της
 • - - 2939590000 80: Άλλα
 • - 2939610000 10: Αλκαλοειδή της ερυσίβης της σίκαλης και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών
 • - - 2939610000 80: Εργομετρίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της
 • - - 2939620000 80: Εργοταμίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της
 • - - 2939630000 80: Λυσεργικό οξύ και τα άλατά του
 • - - 2939690000 80: Άλλα
 • - 2939710000 10: Άλλα, φυτικής προέλευσης
 • - - 2939710000 80: Κοκαΐνη, εκγονίνη, λεβομεθαμφεταμίνη, μεθαμφεταμίνη (INN), ρακεμικό μείγμα μεθαμφεταμίνης· άλατα, εστέρες και άλλα παράγωγα των προϊόντων αυτών
 • - - 2939790000 80 (2/0) : Άλλες
 • - 2939800000 80: Άλλα