Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών.

English 3 Español 1 Latviešu 1

  • - - - - 3808939010 80: Παρασκεύασμα σε μορφή κόκκων, με κατά βάρος περιεκτικότητα: - 38,8 % και άνω, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 41,2 %, σε γιββερελίνη Α3 ή - 9,5 % και άνω, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 10,5 %, σε γιββερελίνη A4 και A7
  • - - - - 3808939020 80: Παρασκεύασμα αποτελούμενο από διάλυμα βενζυλο(πουριν-6-υλ)αμίνης σε γλυκόλη, με κατά βάρος περιεκτικότητα: - τουλάχιστον 1,88 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 2,00 %, σε βενζυλο(πουριν-6-υλ)αμίνη  του είδους που χρησιμοποιείται στην παραγωγή φυτορρυθμιστικών ουσιών
  • - - - - 3808939030 80: Υδατικό διάλυμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: - 1,8 % σε π-νιτροφαινολικό νάτριο, - 1,2 % σε ο-νιτροφαινολικό νάτριο, - 0,6 % σε 5-νιτρογουαϊακολικό νάτριο για χρήση στην παραγωγή φυτορρυθμιστικής ουσίας
  • - - - - 3808939040 80: Μείγμα σε μορφή λευκής σκόνης με κατά βάρος περιεκτικότητα: - τουλάχιστον 3 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 3,6 %, σε 1-μεθυλοκυκλοπροπένιο καθαρότητας άνω του 96 % και - μικρότερη από 0,05 % σε καθεμία από τις προσμίξεις 1-χλωρο-2-μεθυλοπροπένιο και 3-χλωρο-2-μεθυλοπροπένιο για χρήση στην παραγωγή φυτορρυθμιστικής ουσίας προοριζόμενης για οπωροκηπευτικά και καλλωπιστικά φυτά μετά τη συγκομιδή, σε συνδυασμό με ειδική γεννήτρια
  • - - - - 3808939050 80: Παρασκεύασμα σε μορφή σκόνης, με κατά βάρος περιεκτικότητα:  - τουλάχιστον 55 % σε γιββερελίνη A4, - τουλάχιστον 1 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 35 %, σε γιββερελίνη A7, - τουλάχιστον 90 % στον συνδυασμό γιββερελίνης A4 και γιββερελίνης A7, - 10 % κατ' ανώτατο όριο σε συνδυασμό νερού και άλλων φυσικών γιββερελινών του είδους που χρησιμοποιείται στην παραγωγή φυτορρυθμιστικών ουσιών
  • - - - - 3808939090 80 (0/3) : Άλλα