Άλλα / Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη) και φωσφορικά. Πολυφωσφορικά, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης.

  • - - - 2835291000 80: Τριαμμωνίου
  • - - - 2835293000 80: Τρινατρίου
  • - - - 2835299000 80: Άλλα