ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

  • 3701000000 80 (6/0) : Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και συσκευασμένες σε ειδική θήκη
  • 3702000000 80 (20/0) : Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες)
  • 3703000000 80 (3/0) : Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιημένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως
  • 3704000000 80 (2/0) : Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί
  • 3705000000 80 (2/0) : Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, άλλες από τις κινηματογραφικές ταινίες
  • 3706000000 80 (2/0) : Κινηματογραφικές ταινίες, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, με ή χωρίς εγγραφή ήχου ή μόνο με εγγραφή ήχου
  • 3707000000 80 (2/0) : Χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις, άλλα από τα βερνίκια, τις κόλλες, τα συγκολλητικά και τα παρόμοια παρασκευάσματα. Προϊόντα μη αναμειγμένα, που προσφέρονται είτε σε καθορισμένες ποσότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, γι' αυτές τις ίδιες χρήσεις, και είναι έτοιμα για χρησιμοποίηση