Μη λευκασμένα / Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 4802 ή 4803.

  • - - - 4804111100 10: Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα
  • - - - - 4804111100 80: Με βάρος κατά m$2 κατώτερο των 150 g
  • - - - - 4804111500 80: Με βάρος κατά m$2 ίσο ή ανώτερο των 150 g αλλά κατώτερο των 175 g
  • - - - - 4804111900 80: Με βάρος κατά m$2 ίσο ή ανώτερο των 175 g
  • - - - 4804119000 80: Άλλα