Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο και την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, μη διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη, άλλα από το χαρτί των κλάσεων 4801 ή 4803. Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί).

Deutsch 1

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • - 4802100000 80: Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)
 • - 4802200000 80: Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα
 • - 4802400000 80 (2/0) : Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοιχοστρωσίας
 • - 4802540000 10: Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική ή χημικομηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10 %, κατ' ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες
 • - - 4802540000 80: Με βάρος κατά m$2 κατώτερο των 40 g
 • - - 4802550000 80 (4/0) : Με βάρος κατά m$2 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 g, σε κυλίνδρους
 • - - 4802560000 80 (2/0) : Με βάρος κατά m$2 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 g, σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα 297 mm όταν είναι αδίπλωτα
 • - - 4802570000 80: Άλλα, με κατά m$2 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 g
 • - - 4802580000 80 (2/0) : Με βάρος κατά m$2 που υπερβαίνει τα 150 g
 • - 4802610000 10: Άλλο χαρτί και χαρτόνια, των οποίων περισσότερο του 10 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή χημικο-μηχανική μέθοδο
 • - - 4802610000 80 (2/0) : Σε κυλίνδρους
 • - - 4802620000 80: Σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα 297 mm όταν είναι αδίπλωτα
 • - - 4802690000 80: Άλλα