Θειούχο νατρίου / Θειούχα. Πολυθειούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης.

  • - - 2830100010 80: Τετρασουλφίδιο του δινάτριου, που περιέχουν, κατά βάρος, 38 % ή λιγότερο νάτριο επί του ξηρού προϊόντος
  • - - 2830100090 80: Άλλα