Χλωροδιφθοροαιθάνια / Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων.

  • - - - 2903740010 80: 2-Χλωρο-1,1-διφθοροαιθάνιο (CAS RN 338-65-8)
  • - - - 2903740090 80: Άλλο