Σε άλλες ημικατεργασμένες μορφές.

  • - - - 7108131000 80: Ράβδοι, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη τομή. Πλάκες. Φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0,15 mm
  • - - - 7108138000 80: Άλλα