Άλλα / Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης.

Deutsch 2 English 4 Français 1

  • - - 3204900010 80: Χρωστική ουσία C.I Solvent Yellow 172 (αν και είναι γνωστή ως C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) και παρασκευάσματα αυτής με τη χρωστική ουσία C.I Solvent Yellow 172 (αν και είναι γνωστή ως C.I. Solvent Yellow 135) περιεκτικότητας 90 % ή περισσότερο κατά βάρος
  • - - 3204900020 80: Παρασκευάσματα χρωστικής ύλης C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) σε αποστάγματα πετρελαίου, ελαφρά, υδρογονοκατεργασμένα, ναφθενικά (CAS RN 64742-53-6), με κατά βάρος συγκέντρωση της χρωστικής C.I. Solvent Red 175 40 % έως και 60 %
  • - - 3204900090 80: Άλλα