Άλλα / Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304.

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 0303391000 80: Χειμάρρα η κοινή (Platichthys flesus)
  • - - - 0303393000 80: Ψάρια του γένους Rhombosolea (ρομβόγλωσσα)
  • - - - 0303395000 80: Ψάρια των ειδών (Pelotreis flavilatus και Peltorhamphus novaezelandiae)
  • - - - 0303398500 80 (2/0) : Άλλα