Πλοία-ψυγεία, άλλα από εκείνα της διάκρισης 8901 20.

  • - - 8901301000 80: Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα
  • - - 8901309000 80: Άλλα