Ηλεκτρονικά / Τηλέμετρα / Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες. Τηλέμετρα.

Čeština 1 Deutsch 3 Français 2 Svenska 2

  • - - - 9015101010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 9015101090 80: Άλλα