Που υπερβαίνει τα 130 kW / Ελκυστήρες (με εξαίρεση τα οχήματα-ελκυστήρες της κλάσης 8709).

  • - - - 8701951000 80: Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών, τροχοφόροι
  • - - - 8701959000 80: Άλλοι