Από ελάτη (Abies spp.) και ερυθρελάτη (Picea spp.), στην οποία οποιαδήποτε διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι 15 cm και άνω.