Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus).

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 0303531000 80: Σαρδέλες του είδους (Sardina pilchardus)
  • - - - 0303533000 80: Σαρδέλες του γένους Sardinops. Φρίσσες (Sardinella spp.)
  • - - - 0303539000 80: Σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)