Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus).

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 0302440010 80: Σκουμπριά (Scomber scombrus)
  • - - - 0302440090 80: Άλλα