Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides και Citharides).

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 0304430010 80: Γλωσσοειδών μαύρων (Reinhardtius hippoglossoides) και Γλωσσοειδών Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)
  • - - - 0304430090 80: Άλλα