Άλλων / Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides και Citharides).

Nederlands 2

  • - - - - 0304839011 10: Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
  • - - - - - 0304839011 80: Reinhardtius hippoglossoides
  • - - - - - 0304839019 80: Άλλων
  • - - - - 0304839021 10: Πλατύψαρα (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra)
  • - - - - - 0304839021 80: Που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - - - 0304839029 80 (0/1) : Άλλων
  • - - - - 0304839090 80: Άλλων