ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ.

Διαφανές προϊόν σε υγρή μορφή, χωρίς ιζήματα,…

Διαφανές προϊόν σε υγρή μορφή, χωρίς ιζήματα, με την ακόλουθη σύνθεση: C3-C4 αλκυλοβενζόλια, C5-C8 αλκυλοβενζόλια, p-ισοπροπυλικό τολουόλιο, ναφθαλίνη.

Το προϊόν χρησιμοποιείται ως διαλύτης, για την παραγωγή χρωμάτων και ιχνηθετών για καύσιμα.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ

Διαφανές προϊόν σε υγρή μορφή, χωρίς ιζήματα,…

Διαφανές προϊόν σε υγρή μορφή, χωρίς ιζήματα, με την ακόλουθη σύνθεση: C3-C8 αλκυλοβενζόλια και ναφθαλίνη.

Το προϊόν χρησιμοποιείται ως διαλύτης, για την παραγωγή χρωμάτων και ιχνηθετών για καύσιμα.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ