ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.

КОНСТРУКЦИИ 4 KONSTRUKCE 83 KONSTRUKTIONER 7 KONSTRUKTION 738 STRUCTURES 127 CONSTRUCCION 165 RAKENNE 16 CONSTRUCTION 44 KONSTRUKCIJE 2 SZERKEZETEK ÉS RÉSZEI 5 COSTRUZIONI 20 KONSTRUKCIJOS 2 KONSTRUKCIJAS 2 CONSTRUCTIEWERKEN 75 KONSTRUKCJE 159 CONSTRUCAO 8 CONSTRUCŢII 5 KONŠTRUKCIE 31 OGRODJA 2 KONSTRUKTION 21

Σύνδεσμος σε σχήμα Τ ο οποίος είναι κατασκευασμένος…

Σύνδεσμος σε σχήμα Τ ο οποίος είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο. Το προϊόν είναι επικαλυμμένο με ψευδάργυρο για προστασία έναντι της σκουριάς.

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σωλήνων στην κατασκευή μεταλλικών κατασκευών. Φέρει ενσωματωμένες βίδες οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των σωλήνων πάνω στο σύνδεσμο.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΣΙΔΕΡΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ