ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.

КОНСТРУКЦИИ 4 KONSTRUKCE 85 KONSTRUKTIONER 7 KONSTRUKTION 767 STRUCTURES 131 CONSTRUCCION 168 RAKENNE 16 CONSTRUCTION 46 KONSTRUKCIJE 2 SZERKEZETEK ÉS RÉSZEI 5 COSTRUZIONI 20 KONSTRUKCIJOS 2 KONSTRUKCIJAS 2 CONSTRUCTIEWERKEN 77 KONSTRUKCJE 161 CONSTRUCAO 8 CONSTRUCŢII 6 KONŠTRUKCIE 31 OGRODJA 2 KONSTRUKTION 21

Σύνδεσμος σε σχήμα Τ ο οποίος είναι κατασκευασμένος…

Σύνδεσμος σε σχήμα Τ ο οποίος είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο. Το προϊόν είναι επικαλυμμένο με ψευδάργυρο για προστασία έναντι της σκουριάς.

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σωλήνων στην κατασκευή μεταλλικών κατασκευών. Φέρει ενσωματωμένες βίδες οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των σωλήνων πάνω στο σύνδεσμο.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΣΙΔΕΡΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ