ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.

КОНСТРУКЦИИ 4 KONSTRUKCE 77 KONSTRUKTIONER 6 KONSTRUKTION 723 STRUCTURES 124 CONSTRUCCION 137 RAKENNE 16 CONSTRUCTION 42 KONSTRUKCIJE 2 SZERKEZETEK ÉS RÉSZEI 5 COSTRUZIONI 18 KONSTRUKCIJOS 1 KONSTRUKCIJAS 2 CONSTRUCTIEWERKEN 73 KONSTRUKCJE 158 CONSTRUCAO 8 CONSTRUCŢII 5 KONŠTRUKCIE 30 OGRODJA 2 KONSTRUKTION 20

Σύνδεσμος σε σχήμα Τ ο οποίος είναι κατασκευασμένος…

Σύνδεσμος σε σχήμα Τ ο οποίος είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο. Το προϊόν είναι επικαλυμμένο με ψευδάργυρο για προστασία έναντι της σκουριάς.

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σωλήνων στην κατασκευή μεταλλικών κατασκευών. Φέρει ενσωματωμένες βίδες οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των σωλήνων πάνω στο σύνδεσμο.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΣΙΔΕΡΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ