ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ.

MAZIVA 12 SMØREMIDLER 8 SCHMIERMITTEL 146 LUBRICANTS 23 LUBRICANTE 2 LUBRIFIANTS 41 KENŐANYAGOK 21 LUBRIFICANTI 9 SMEERMIDDELEN 28 SMARY 1 MAZADLÁ 13 SMÖRJMEDEL 1

Βαρύ λιπαντικό λάδι (βασικό έλαιο) καταλυτικά…

Βαρύ λιπαντικό λάδι (βασικό έλαιο) καταλυτικά υδροϊσομερειωμένο και αποκηρωμένο, από υδρογονωμένους, σε υψηλό βαθμό ισοπαραφινικούς υδρογονανθράκες, με περιεκτικότητα τουλάχιστον 90% κβ σε κεκορεσμένους υδρογονάνθρακες και το πολύ 0,03% κβ σε θείο, με δείκτη ιξώδους τουλάχιστον 80.

Χρησιμοποιείται για την παραγωγή συνθετικών λιπαντικών.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΛΑΙΑ ΒΑΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΜΕΝΟΣ

Διαυγές υγρό το οποίο αποτελείται από λάδια…

Διαυγές υγρό το οποίο αποτελείται από λάδια πετρελαίου. Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε μη ηλεκτρικές λάμπες ή καντήλια.

Σύνθεση: μείγμα υδρογονανθράκων που αποτελούνται από κανονικά αλκάνια, ισοαλκάνια και κυκλικούς υδρογονάνθακες, με συνολική περιεκτικότητα σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες μικρότερη του 2% και λιπαντικών λαδιών.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΛΑΜΠΑ ΜΙΓΜΑ, ΣΨΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΟΡΥΚΤΟ ΕΛΑΙΟ