Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού και Ειρηνικού (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis).

  • - - - 0303451200 10: Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού (Thunnus thynnus)
  • - - - - 0303451200 80: Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604
  • - - - - 0303451800 80: Άλλοι
  • - - - 0303459100 10: Τόνοι κόκκινοι Ειρηνικού (Thunnus orientalis)
  • - - - - 0303459100 80: Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604
  • - - - - 0303459900 80: Άλλοι