Europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio, lutecio e itrio.

  • - - - - - 2805303010 80: Europio
  • - - - - - 2805303015 80: Gadolinio
  • - - - - - 2805303020 80: Terbio
  • - - - - - 2805303025 80: Disprosio
  • - - - - - 2805303030 80: Holmio
  • - - - - - 2805303035 80: Erbio
  • - - - - - 2805303040 80: Tulio
  • - - - - - 2805303045 80: Iterbio
  • - - - - - 2805303050 80: Lutecio
  • - - - - - 2805303055 80: Itrio