Ravis või profülaktikas kasutatavad segatud või segamata ravimid, mis koosnevad segatud või segamata toodetest, väljamõõdetud doosidena (k.a transdermaalse manustamise süsteemi abil kasutatavad doosid) või jaemüügipakendis (v.a rubriikide 3002, 3005 ja 3006 tooted).

* Vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 692/2014 (ELT L 183, lk 9) keelatakse Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu.
Asjaomast keeldu ei kohaldata seoses:
a) kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;
b) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

 • - 3004100000 80: sisaldavad penitsilliine, nende penitsillaanhappestruktuuriga derivaate, streptomütsiine või nende derivaate
 • - 3004200000 80: muud, sisaldavad antibiootikume
 • - 3004310000 10: muud, sisaldavad hormoone või muid rubriigi 2937 tooteid
 • - - 3004310000 80: sisaldavad insuliini
 • - - 3004320000 80: sisaldavad kortikosteroidhormoone, nende derivaate või struktuuianalooge
 • - - 3004390000 80: muud
 • - 3004410000 10: muud, sisaldavad alkaloide või nende derivaate
 • - - 3004410000 80: sisaldavad efedriini või selle sooli
 • - - 3004420000 80: sisaldavad pseudoefedriini (INN) või selle sooli
 • - - 3004430000 80: sisaldavad norefedriini või selle sooli
 • - - 3004490000 80: muud
 • - 3004500000 80: muud, sisaldavad vitamiine või muid rubriigi 2936 tooteid
 • - 3004600000 80: muud, sisaldavad käesoleva grupi alamrubriigi märkuses 2 kirjeldatud malaariavastaseid toimeaineid
 • - 3004900000 80: muud