MITMESUGUSED KEEMIATOOTED.

* Vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 692/2014 (ELT L 183, lk 9) keelatakse Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu.
Asjaomast keeldu ei kohaldata seoses:
a) kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;
b) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

 • 3801000000 80 (4/0) : Tehisgrafiit; kolloid- ja poolkolloidgrafiit; grafiidi või muu süsiniku baasil saadud pasta, briketid, plaadid jm pooltooted
 • 3802000000 80 (2/0) : Aktiivsüsi; aktiveeritud looduslikud mineraaltooted; loomne süsi, k.a ammendatud loomne süsi
 • 3803000000 80 (2/0) : Tallõli, rafineeritud või rafineerimata
 • 3804000000 80 (2/0) : Puidutselluloosi tootmise jääkleelis, kontsentreeritud, suhkrutest puhastatud, keemiliselt töödeldud või mitte, k.a ligniinsulfonaadid, kuid v.a rubriigi 3803 tallõli
 • 3805000000 80 (2/0) : Okaspuupuidu utmise või muu töötlemise abil saadud vaigu-, puidu- ning sulfaattärpentin jm terpeenõlid; töötlemata dipenteen; sulfittärpentin jm töötlemata paratsümeenid; männiõli, mis sisaldab põhilise komponendina α-terpineooli
 • 3806000000 80 (4/0) : Kampol- ja vaikhapped, nende derivaadid; kampolpiiritus ja kampolõlid; ümbersulatatud vaigud
 • 3807000000 80 (2/0) : Puidutõrv; puidutõrvaõli; puidukreosoot; puupiiritus; taimsed pigid; vaadipigi ja samalaadsed valmistised kampoli, vaikhapete või taimsete pigide baasil
 • 3808000000 80 (13/0) : Insektitsiidid, rodentitsiidid, fungitsiidid, herbitsiidid, idanemist takistavad vahendid, taimekasvuregulaatorid, desinfektsioonivahendid jms jaemüügivormis või -pakendis valmististe või esemetena esitatavad tooted (näiteks väävlipael, -tahid ja -küünlad, kärbsepaber)
 • 3809000000 80 (5/0) : Viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiili-, paberi-, naha jms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja valmistised (nt apretid ja peitsid)
 • 3810000000 80 (2/0) : Metallpindade dekapeerimissegud; jooteräbustid jm pehme- ja kõvajoodisjootmise ning keevitamise abiained; pehme- ja kõvajoodisjootmisel ning keevitamisel kasutatavad metalli- ja muud pulbrid ning pastad; keevituselektroodide ja -varraste täidis- ning kattesegud
 • 3811000000 80 (7/0) : Antidetonaatorid, oksüdatsiooniinhibiitorid, vaigutekkeinhibiitorid, viskoossuse regulaatorid, korrosioonitõrjevahendid ja muud mineraalõlide (k.a bensiin) ning mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavate vedelike valmislisandid
 • 3812000000 80 (5/0) : Kautšuki vulkaniseerimise kiirendid; plasti- ja kummikompaundi mujal nimetamata plastifikaatorid antioksüdandid ja muud plasti- ja kummikompaundi stabilisaatorid
 • 3813000000 80 (2/0) : Valmistised ja laengud tulekustutite jaoks; laetud tulekustutusgranaadid
 • 3814000000 80 (2/0) : Mujal nimetamata orgaaniliste lahustite segud ja vedeldid; värvi- ja lakieemaldusvahendid
 • 3815000000 80 (5/0) : Mujal nimetamata keemiliste reaktsioonide initsiaatorid, kiirendid ja katalüsaatorid
 • 3816000000 80: Tulekindel tsement, müürimört, betoon jms segud, v.a rubriigi 3801 tooted
 • 3817000000 80 (2/0) : Alküülbenseenide segud ja alküülnaftaleenide segud, v.a rubriikide 2707 ja 2902 tooted
 • 3818000000 80 (2/0) : Elektroonikas kasutatavad legeeritud keemilised elemendid ketaste, vahvlite vms kujul; elektroonikas kasutatavad legeeritud keemilised ühendid
 • 3819000000 80 (3/0) : Pidurivedelikud jm hüdraulilise jõuülekande vedelikud, mis ei sisalda naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid või sisaldavad neid alla 70 % massist
 • 3820000000 80 (4/1) : Antifriisid ja jäätumisvastased vedelikud
 • 3821000000 80: Valmis söötmed mikroorganismide (sh viirused jms) või taime-, inim- või loomarakkude kasvatamiseks või hooldamiseks
 • 3822000000 80: Diagnostilised ja laboratoorsed reaktiivid kandjal; diagnostilised ja laboratoorsed valmisreaktiivid kandjal või kandjata, v.a rubriikide 3002 ja 3006 tooted; sertifitseeritud etalonained
 • 3823000000 80 (6/0) : Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid; tööstuslikud rasvalkoholid
 • 3824000000 80 (27/0) : Valuvormi- ja kärnisegutugevdid; mujal nimetamata keemiatooted ja keemiatööstuse või sellega seotud tööstusharude valmistised (k.a need, mis kujutavad endast looduslike saaduste segusid)
 • 3825000000 80 (11/0) : Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamata jäägid; olmejäätmed; reoveesetted; muud käesoleva grupi märkuses 6 nimetatud jäätmed
 • 3826000000 80 (2/0) : Biodiisel ja selle segud, mis ei sisalda või sisaldavad alla 70 % massist nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid