Toorkarusnahad (sh pead, sabad, käpad jm köösneritööks sobivad tükid ning lõiked), v.a rubriikides 4101, 4102 või 4103 nimetatud toornahad.

* Vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 692/2014 (ELT L 183, lk 9) keelatakse Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu.
Asjaomast keeldu ei kohaldata seoses:
a) kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;
b) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

  • - 4301100000 80: naaritsanahad, terved, pea, saba ja käppadega või ilma
  • - 4301300000 80: tallenahast: astrahani, rasvasaba-, karakull-, pärsia jms lamba tallede nahad, india, hiina, mongoolia või tiibeti lamba tallede nahad, terved, pea, saba ja käppadega või ilma
  • - 4301600000 80: rebasenahad, terved, pea, saba ja käppadega või ilma
  • - 4301800000 80: muud karusnahad, terved, pea, saba ja käppadega või ilma
  • - 4301900000 80: pead, sabad, käpad jm köösneritööks sobivad tükid ning lõiked