SIID.

* Vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 692/2014 (ELT L 183, lk 9) keelatakse Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu.
Asjaomast keeldu ei kohaldata seoses:
a) kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;
b) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

  • 5001000000 80: Lahtihaspeldamiseks sobivad siidiussikookonid
  • 5002000000 80: Toorsiid (nullkeeruga)
  • 5003000000 80 (2/0) : Siidijäägid (sh lahtihaspeldamiseks sobimatud kookonid, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
  • 5004000000 80 (2/0) : Siidlõng (v.a siidijääkidest kedratud lõng), jaemüügiks pakendamata
  • 5005000000 80 (2/0) : Siidijääkidest kedratud lõng, jaemüügiks pakendamata
  • 5006000000 80 (2/0) : Siidlõng ja siidijääkidest kedratud lõng, jaemüügiks pakendatud; jämesiid
  • 5007000000 80 (3/0) : Siidriie või siidijääkidest riie