LÕHKEAINED; PÜROTEHNILISED TOOTED; TULETIKUD; PÜROFOORSED SULAMID; TEATAVAD KERGSÜTTIVAD VALMISTISED.

* Vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 692/2014 (ELT L 183, lk 9) keelatakse Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu.
Asjaomast keeldu ei kohaldata seoses:
a) kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;
b) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

  • 3601000000 80 (2/0) : Püssirohi
  • 3602000000 80: Valmislõhkeained, v.a püssirohi
  • 3603000000 80 (6/0) : Süütenöörid; detonaatornöörid; löök- ja detonaatorkapslid; sütikud; elektrilised detonaatorid
  • 3604000000 80 (2/0) : Ilutulestikutooted ja signaalraketid, raketid sademete reguleerimiseks, udusignaalid jm pürotehnilised tooted
  • 3605000000 80: Tuletikud (v.a rubriigis|3604|nimetatud pürotehnilised tooted)
  • 3606000000 80 (2/0) : Ferrotseerium ja muud pürofoorsed sulamid mis tahes kujul; käesoleva grupi märkuses|2|nimetatud põlevainetooted