RAUDTEE- VÕI TRAMMIVEDURID, -VEEREM NING NENDE OSAD; RAUDTEE- VÕI TRAMMITEESEADMED JA -TARVIKUD NING NENDE OSAD; MITMESUGUSED MEHAANILISED (SH ELEKTROMEHAANILISED) LIIKLUSKORRADLDUSSEADMED.

* Vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 692/2014 (ELT L 183, lk 9) keelatakse Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu.
Asjaomast keeldu ei kohaldata seoses:
a) kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;
b) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

  • 8601000000 80 (2/0) : Raudteevedurid, mis saavad toite väliselt elektriallikalt või akudelt
  • 8602000000 80 (2/0) : Muud raudteevedurid; veduritendrid
  • 8603000000 80 (2/0) : Iseliikuvad raudtee- ning trammivagunid, dresiinid ja mootorplatvormid, v.a rubriigi 8604 vagunid
  • 8604000000 80: Raudtee- või trammivagunid, mis on ette nähtud tehniliseks teenindamiseks või hooldustöödeks, ka iseliikuvad (näiteks töökojad, kraanad, liipritoppimismasinad, teerihtimismasinad, kontrollvagunid ja teekontrolli veerem)
  • 8605000000 80: Raudtee ja trammi järelveetavad reisivagunid; pagasivagunid, postivagunid jm eriotstarbelised järelveetavad raudtee- ja trammivagunid (v.a rubriigis 8604 nimetatud)
  • 8606000000 80 (6/0) : Raudtee ja trammi järelveetavad kaubavagunid ja platvormvagunid
  • 8607000000 80 (11/0) : Raudtee- ja trammivedurite ning veeremi osad
  • 8608000000 80: Raudteede ja trammiteede teeseadmed ja -tarvikud; raudteede, trammiteede, maanteede, siseveeteede, parklate, sadamate ja lennuväljade mehaanilised (kaasa arvatud elektromehaanilised) märguande-, ohutus- ja liikluskorraldusseadmed; nimetatud seadmete osad
  • 8609000000 80 (2/0) : Mahutid (k.a mahutid vedelike transpordiks), mis on spetsiaalselt konstrueeritud ning varustatud ühe või mitme transpordiliigi jaoks