RAUTATIEVETURIT, RAITIOMOOTTORIVAUNUT JA MUU LIIKKUVA KALUSTO SEKÄ NIIDEN OSAT; RAUTATIE- JA RAITIOTIERADAN VARUSTEET JA KIINTEÄT LAITTEET SEKÄ NIIDEN OSAT; KAIKENLAISET MEKAANISET (MYÖS SÄHKÖMEKAANISET) LIIKENNEMERKINANTOLAITTEET.

* Neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2014 (EUVL L 183, s. 9) mukaisesti on kiellettyä tuoda Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita Euroopan unioniin.
Kieltoa ei sovelleta seuraavien osalta:
a) ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 26 päivään syyskuuta 2014 asti, edellyttäen että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisö tai elin, jotka haluavat täyttää kyseisen sopimuksen, ovat ilmoittaneet toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;
b) Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tavarat, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu ja joista on annettu alkuperätodistus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 mukaisesti tai EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

  • 8601000000 80 (2/0) : Veturit, jotka toimivat ulkoisella virtalähteellä tai sähköakuilla
  • 8602000000 80 (2/0) : Muut veturit; tenderit
  • 8603000000 80 (2/0) : Itseliikkuvat rautatie- tai raitiotievaunut, muut kuin nimikkeeseen|8604|kuuluvat
  • 8604000000 80: Rautatien tai raitiotien kunnossapito- tai huoltovaunut, myös itseliikkuvat (esim. työpajavaunut, nosturivaunut, raiteenalustan sulloimet, raiteenoikaisukoneet, koestusvaunut ja resiinat)
  • 8605000000 80: Rautatien tai raitiotien matkustajavaunut, itseliikkumattomat; matkatavara-, posti- ja muut rautatien tai raitiotien erikoisvaunut, itseliikkumattomat (ei kuitenkaan nimikkeeseen|8604|kuuluvat)
  • 8606000000 80 (6/0) : Rautatien tai raitiotien tavaravaunut, itseliikkumattomat
  • 8607000000 80 (11/0) : Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan kaluston osat
  • 8608000000 80: Rautatie- tai raitiotieradan varusteet ja kiinteät laitteet; mekaaniset (myös sähkömekaaniset) merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai -ohjauslaitteet rautateitä, raitioteitä, katuja, teitä, sisävesiväyliä, paikoitustiloja, satamia tai lentokenttiä varten; edellä mainittujen tavaroiden osat
  • 8609000000 80 (2/0) : Kontit (myös nesteenkuljetuskontit), jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetusmuotoa varten