à l'huile végétale / Thons, listaos et bonites (Sarda spp.).

  • - - - - - - 1604144110 80: Thons rouges (Thunnus thynnus)
  • - - - - - - 1604144120 80: Thons obèses de l'Atlantique (Thunnus obesus)
  • - - - - - - 1604144130 80: Thons blancs (Thunnus alalunga)
  • - - - - - - 1604144190 80: autres