OSTACI I OTPACI OD PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PRIPREMLJENA ŽIVOTINJSKA HRANA.

  • 2301000000 80 (2/0) : Brašno, krupica i pelete, od mesa ili mesnih klaoničkih proizvoda te od riba ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka, neprikladni za prehranu ljudi; čvarci
  • 2302000000 80 (4/0) : Posije i ostali ostaci, neovisno jesu li u obliku pelete ili ne, dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom žitarica ili mahunarki
  • 2303000000 80 (3/0) : Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci, rezanci od šećerne repe, otpaci od šećerne trske i ostali otpaci od proizvodnje šećera, talozi i otpaci iz pivovara i destilerija, neovisno jesu li u obliku peleta ili ne
  • 2304000000 80: Uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji sojinog ulja
  • 2305000000 80: Uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji ulja od kikirikija
  • 2306000000 80 (9/0) : Uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji biljnih masti ili ulja, osim onih iz tarifnog broja 2304 ili 2305
  • 2307000000 80 (4/0) : Vinski talog; vinski kamen
  • 2308000000 80 (5/0) : Biljni materijali i biljni otpaci, biljni ostaci i sporedni proizvodi, neovisno jesu li u obliku peleta ili ne, vrsta koje se rabi za hranidbu životinja, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu
  • 2309000000 80 (2/0) : Pripravci koje se rabi za hranidbu životinja